Net die Bybel

Anton Bosch

Paulus vermaan die Korinthiërs “…om nie te dink bo [dit] wat geskrywe is nie”

(1 Kor. 4:6)

Dit is ’n baie ou probleem onder godsdienstige mense om by te voeg by dit wat in die Bybel staan. Die rabbi’s was besonder bedrewe in die kuns om baie boeke, uitsprake en tradisies tot God se Woord toe te voeg. Dit het so ’n groot probleem onder hulle geword dat Jesus gesê het: “So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering. … Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is” (Matt. 15:6, 9). Ten spyte van al hulle kennis het hulle vergeet dat die volgende duidelike opdrag in die wet ingeskryf was: “Julle mag by die woord wat Ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie” (Deut. 4:2). Hierdie opdrag word ook herhaal in Deuteronómium 12:32, Spreuke 30:6 en Openbaring 22:18-19.

“Julle mag by die woord wat Ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie”

(Deut. 4:2)

In plaas daarvan om uit die foute van die Jode te leer, het die kerk hierdie neiging voortgesit om by die Bybel by te voeg. Die toegevoegde ekstras neem die vorm aan van tradisies, sinodebesluite, geloofsformuliere, apokriewe boeke, ens. Dit het so erg geraak dat dit wat die groot kerke tydens die Kerkhervorming bely en beoefen het, baie ver van die waarheid af is.

’n Mens sou dink dat die Pinkster- en Evangeliese kerke uit die foute van Judaïsme, die Roomse en Oosterse kerke sou leer, maar hulle het nie. Gedurende die afgelope veertig jaar het hulle eerder ’n hoeveelheid verwerplike uitsprake tot die geloof toegevoeg. Hierdie neiging het die afgelope aantal jare eksponensieel toegeneem, gevolglik glo diegene van wie ’n mens onderskeidingsvermoë sou verwag het, nou in die mees vergesogte fantasieë, fabels en fiksie.

Soos wat hierbo genoem is, is dit ’n duidelike opdrag van die Bybel self om niks daarby te voeg nie. Hierdie opdrag word herhaal aan die begin van die Bybel (Deuteronómium), in die middel (Spreuke), en aan die einde daarvan (Openbaring). Dit is interessant dat dit ook in elk van die drie belangrike genres van die Woord herhaal word, naamlik die wet, die poëtiese boeke, asook die sendbriewe en profetiese boeke. Dit is ’n baie ernstige opdrag wat saam met ’n vloek genoem word.

God spreek deur Moses, Jesus en Paulus groot vloeke uit oor diegene wat tot die Skrif toevoeg. Hy waarsku Israel dat mense wat by die Skrif byvoeg, vernietig sal word (Deut. 4:3), en dat die geestelike leiers wat woorde spreek wat nie van God af kom nie, doodgemaak moes word (Deut. 13:5). Hierdie vloeke en waarskuwings is egter nie tot die Ou Testament beperk nie. Daar is nie baie vloeke in die Nuwe Testament nie, maar twee van die prominentste vloeke is opvallend eenders:

“Maar al sou ons of ’n engel uit die hemel julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ’n vervloeking wees! Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ’n vervloeking wees!” (Gal. 1:8-9).

Paulus het verwys na daardie “Christelike” leermeesters wat tot die boodskap van genade toegevoeg het – nie uit heidense bronne nie, maar uit die Ou Testament – uit dinge wat deur die Nuwe Testament vervang is. Diegene wat in ons tyd dinge by die Bybel voeg uit heidense kulture, wetenskapsfiksie en ander leringe van duiwels, bring ’n dubbele vloek oor hulleself.

Ek weet nie of u al ’n studie van die boek Openbaring gemaak het nie, maar dit bevat die mees skrikwekkende vloeke wat veel erger as dié in die Ou Testament is. Lees net hoofstukke 6, 8, 9 en 16. Die verheerlikte Here Jesus sê self dat al die plae (of vloeke) van die boek Openbaring oor diegene sal kom wat by die boek Openbaring byvoeg  (Op. 22:18-19). In dié verse verwys “hierdie boek” duidelik na Openbaring, maar omdat daar ooreenstemmende verse in ander dele van die Bybel is, het hulle ook op die hele Bybel betrekking.

Die idee dat mense vandag so spesiaal is dat hulle openbarings ontvang wat God nie eers aan sy Seun of aan die apostels gegee het nie, het sy oorsprong in uiterste arrogansie. Hulle toon net soveel gebrek aan eerbied en ontsag vir God as wat die ateïste doen, en dit plaas hulle onder die direkte oordele van God. Wanneer Peter Wagner daarop roem dat hy, sowel as die groot meerderheid “Christene” van vandag, nie glo dat die kanon van die Bybel afgesluit is nie, is hulle op ’n blatante wyse besig om die God wat hulle volgens hulle eie aansprake verteenwoordig, in oneer te bring en te weerspreek. En wanneer Tom Horn en sy geesgenote hulle inspirasie verkry uit wetenskapsfiksie, Griekse mitologie en ander mistiese wetenskappe, dan lok hulle duidelik God se toorn uit.

Wanneer ons ons eie drome, oorlewerings en idees tot die Bybel toevoeg, noem ons Paulus basies ’n leuenaar omdat hy gesê het: “Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie” (Hand. 20:27).

Dit is nie verbasend dat baie mense hulle eie idees tot die Skrif toevoeg nie, want baie van hierdie dromers sien hulleself as verhewe bo Paulus en die ander apostels. Wat egter verbasend is, is dat so baie Christene die gemors aanvaar wat van hierdie valse profete en leraars af kom. Dit lyk of dit nie meer saak maak dat hulle duidelik in stryd met die Bybel optree nie, want mense ken nie hulle Bybels nie, en dit stel hulle oop vir geweldige misleiding.

Mense word ook deur sulke leringe mislei omdat hulle sekere persone verhef het tot op ’n vlak waar hulle woorde met die woorde van God gelykgestel word. Dit is nie meer net die pous wat op onfeilbaarheid aanspraak maak nie, maar elke tweede prediker en skrywer volg getrou in die voetspore van dieselfde pous op wie hulle neersien, omdat hulle ook daarop aanspraak maak om in stryd met die Bybel te praat.

Wanneer eindtydse profesieë, drome en “woorde” die Bybel weerlê, is dit óf die profeet wat verkeerd is óf die Bybel wat verkeerd is. Dink net aan die arrogansie van ’n man wat verklaar dat die Bybel verkeerd is omdat God die “waarheid” aan hom “geopenbaar” het.

Baie van hierdie dwalings en kettery is so irrasioneel en van alle waarheid gestroop dat ’n rasionele en Bybelse reaksie daarop feitlik onmoontlik is. Gelowiges voel geïntimideer deur hierdie persoonlikhede en die omvang van die onsin wat hulle praat, en voel dat hulle nie in ’n posisie is om met iemand te argumenteer wat op sulke persoonlike openbarings uit die hemel aanspraak maak nie. Daar is egter een vraag wat elke gelowige aan homself én aan die prediker moet vra: “Waar staan dit geskryf?” Selfs die jongste gelowige kan, en behoort, hierdie vraag aan enigeen te vra wat daarop aanspraak maak dat hy namens die Here praat. Die volgende keer wanneer iemand dus iets sê wat vir jou vreemd klink, vra net vir hom waar in die Bybel dit staan. Indien hy nie sy stelling duidelik en ondubbelsinnig uit die Bybel kan bewys nie, verwerp dan sy lering, ongeag hoe wonderlik dit mag klink. Leraars wat hulle leerstellings probeer bewys deur na komplekse Griekse en Hebreeuse grammatika verwys, na bronne buite die 66 boeke van die Bybel, of wat verse buite hulle verband aanhaal en die Skrif allegoriseer (wanneer die basiese betekenis duidelik en voldoende is), is duidelik en eenvoudig ketters.

“Verag nie die profesieë nie. Beproef alle dinge; behou die goeie” (1 Thess. 5:20-21). Toets alle dinge teen die Woord van God – dit is die enigste standaard. God verander nie sy Woord nie, en die Bybel bevat alles wat ons nodig het om te weet. Indien die Woord nie ’n spesifieke idee ondersteun nie, verwerp dit dan volkome, ongeag hoe goed dit klink en hoeveel wonderwerke of ander bewyse die spreker mag aanbied om sy aanspraak te bevestig dat hy namens God praat.

“…hy [die ongeregtige] wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie” (2 Thess. 2:9-10).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s