Veilig en Gerus

“…God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons liefgehad het… lewend gemaak saam met Christus…sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade, in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus (4,5,7).”

Efésiërs 2: 4 – 10

Enige jare gelede is die wêreld se langste brug, by San Francisco, teen die koste van 77-miljoen dollars vol­tooi. Ge­durende die aan­vank­­like  kon­struk­­­sie van die brug, is van geen veilig­heids­maatreëls gebruik gemaak nie. Drie-en-twintig werks­manne het van die brug af, na hulle dood toe, in die water, ver onder die brug, geval. Met die kon­struksie van die tweede deel van die brug, is `n vei­lig­heidsnet, teen die koste van $100 000  opge­rig. Daarna het weer tien man van die brug afgeval, maar hulle is sonder beserings, uit die veiligheidsnet gehaal. Bykom­stig tot hierdie voordeel, het die werk van 15% tot 25% vinnig­er gevorder. Die manne was nou verlos van hulle vrees vir die hoogte van die brug en die moont­likheid om na hulle dood toe te val. Die se­ker­heid van hulle veiligheid het die manne vryheid gegee, om al hul enegie en aandag aan die beson­dere taak ophande, te bestee. Die skrywer van hierdie gegewens in die Moody Monthly, sê hieroor. “Die sekerheid dat niks nou, of dinge van nog kan kom, my van Chistus se liefde kan skei nie, maak my heerlik vry en gerus om Hom met blye gretigheid te dien.”

Vrees en onrus is `n groot demper van `n mens se konsentrasie en ywer. Die veiligheid wat die Here Jesus ons gee, om nie op eie krag te steun nie, maar van Hom afhanklik te wees, maak ons vry om Hom van harte te dien.

“Here, vandag wil ek my op U troue bewaring verlaat.”

deur Manie Colyn : Krag vir Vandag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s